Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Borgerforeningen Fredensborg By.


§ 2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune.


§ 3 Formål

Foreningen har til formål at arbejde for fortsat udvikling af Fredensborg by til en levende, spændende og sammenhængende by med handel, kultur, byliv, arkitektur og turisme.

 

Foreningen søger formålet opnået ved at give borgerne mulighed for at deltage i debatter, aktiviteter og projekter, der fremmer dette formål.

 

Foreningen vil ligeledes, når det er muligt og tjener formålet, samarbejde med foreninger, institutioner, orga- nisationer og andre.

 

Foreningen må ikke pleje partipolitiske interesser.


§ 4 Medlemsforhold

Foreningen optager enhver, som er hjemhørende i Fredensborg kommune, og som har betalt kontingent til foreningen og tilslutter sig foreningens formål. Medlemskabet er personligt.

 

§ 5 Indmeldelse

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen, f.eks. via foreningens hjemmeside eller andre elektroniske medier. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelse finder sted. Ved indmeldelse oplyses emailadresse, såfremt medlemmet ønsker informationer tilsendt.

 

§ 6 Eksklusion

Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke beslutningen om eksklusion på førstkommende generalforsamling. Optagelse som medlem kan nægtes, når der efter bestyrelsens skøn foreligger forhold, der må antages at kunne skade foreningens virke eller omdømme.

 

§ 7 Bortfald af medlemsskab

Medlemskabet bortfalder automatisk, såfremt det årlige kontingent ikke betales rettidigt. Genindmeldel- se kan finde sted i henhold til §5 om tegning af nyt medlemskab.

 

§ 8 Udmeldelse

Udmeldelse kan ske når som helst ved henvendelse til foreningen. Udmeldelse har virkning fra d. 1. i en måned efter skriftlig udmeldelse. Ved udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.

 

§ 9 Deltagelse i medlemsaktiviteter

Adgangen til at deltage i særlige medlemsaktiviteter, som foreningen måtte iværksætte i overensstemmelse med formålet, kan betinges af særskilt deltagerbetaling til dækning af omkostningerne forbundet med aktiviteten.

 

§ 10 Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes for det næste regnskabsår af generalforsamlingen. Det på sidste års generalforsamling vedtagne kontingent indbetales til foreningen senest 14 dage efter kontingentopkræv- ningen, som udsendes i januar-februar i regnskabsåret.

 

§11 Bestyrelsen

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer. Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 til 9 medlemmer.

Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges. For at opnå kontinuitet i arbejdet vælges ca. halvdelen i ulige år og de resterende i lige.

 

§ 12 Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, eller når formanden finder det fornødent, eller når et bestyrelsesmedlem kræver det.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen skal i enhver henseende arbejde for foreningens tarv og formål.

 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed og er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.

 

Et bestyrelsesmedlem kan udtræde af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til formanden. Udtræder et bestyrelsesmedlem, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling, medmindre bestyrelsen som følge af udtrædelsen bliver mindre end fem medlemmer. I så fald er bestyrelsen berettiget til indtil førstkommende generalforsamling at supplere sig selv.


§ 13 Udvalg og arbejdsgrupper

Bestyrelsen nedsætter efter behov udvalg og arbejdsgrupper med deltagelse af medlemmerne til udførelse af de opgaver som foreningen påtager sig at arbejde for inden for formålet.

 

§ 14 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle generalforsamlinger afholdes i Fredensborg by.

Ordinær generalforsamling afholdes i marts eller april. Der indkaldes til generalforsamling mindst 3 uger før afholdelsen. Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside og via email.

 

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af den på generalforsamlingen valgte dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med undtagelse af vedtægtsændrin- ger og beslutning om foreningens opløsning jf. § 20 22.

 

Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer øn- sker det.

 

§ 15 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:

 

  • Valg af dirigent

 

  • Formandens beretning

 

  • Forelæggelse af regnskab til godkendelse

 

  • Vedtagelse af indeværende års budget og fastsættelse af kontingent for næste kalenderår. 5) Valg af medlemmer af bestyrelsen.

 

  • Valg af revisor og

 

  • Behandling af indkomne Forslag skal være indkommet skriftligt til foreningen senest to uger før generalforsamlingen for at komme til beslutning.


§ 16 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, f.eks. hvis der skal træffes større eller principielle beslutninger.


Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund, eller såfremt det begæres af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal finde sted med mindst tre ugers varsel på foreningens hjemmeside eller via email.

 

§ 17 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor valgt på sidste års general- forsamling.

 

Det reviderede regnskab for det forgangne år samt forslag til budget for indeværende kalenderår skal være

tilgængeligt på foreningens hjemmeside for medlemmer senest to uger før den ordinære generalforsamling.

 

Revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

 

Revisor vælges for et år ad gangen og kan modtage genvalg.

 

§ 18 Midler og formue

Foreningen kan ud over de årlige medlemskontingenter modtage økonomiske bidrag, herunder private og offentlige bidrag, indsamlinger, arv, gaver og indtægter ved salg af varer eller tjenesteydelser eller anden indtægtserhvervelse, til anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål.

 

Modtager foreningen midler til særlig anvendelse inden for foreningens formål, skal de for modtagelsen stillede vilkår respekteres. Sådanne midler skal holdes adskilt fra den øvrige formue i det omfang, dette kræves eller skønnes hensigtsmæssigt.

 

Der tilkommer ikke medlemmer eller andre særlige rettigheder.

 

§ 19 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller, i dennes fravær, af næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over foreningens bankkonto hver for sig. Ved dispositioner uanset art og værdi over 10.000 kr.  kræves forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen.

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer inkl. bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilede forpligtelser. Foreningen hæfter således alene for de af foreningen påhvilede forpligtelser.

 

§ 20 Vedtægtsændringer og opløsning

Ændring af nærværende vedtægter samt opløsning af foreningen kræver, at 2/3 af foreningens stem- meberettigede medlemmer er til stede, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.


Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, men vedtages forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling indenfor 2 måneder, hvor forslaget kan vedtages med ½ af de afgivne stemmer.

 

Ved foreningens opløsning skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål efter bestyrelsens skøn.

 

§ 21 Voldgift

Tvister om fortolkning eller anvendelse af nærværende vedtægter afgøres ved voldgift.

 

Voldgiften skal bestå af mindst 3 voldgiftsmænd, hvoraf hver part vælger en, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. I det omfang der ikke opnås enighed om valget af opmand, udpeges denne af dommeren i den retskreds, hvori foreningen er hjemmehørende.